Streetwork Beztíže

  Beztíže poskytuje dětem a mládeži i terénní sociální služby, neboli Streetwork. Ohrožené děti a mládež vyhledáváme přímo v jejich přirozeném prostředí: v ulicích oslovujeme naše současné i potenciální klienty (od 6 do 26 let) a pomáháme jim na jejich nelehké cestě k dospělosti.

  Naším cílem je snižovat výskyt drogových závislostí, drobné kriminality a jiných sociálně rizikových jevů u dětí a mládeže, které tráví svůj volný čas na ulici. Pro část našich uživatelů, kteří žijí na okraji společnosti, je Streetwork Beztíže mostem a k ostatním obyvatelům Prahy, úřadům a jiným institucím. Přispíváme tak k sociální soudržnosti a lepšímu životu celé komunity.

  Streetwork poskytujeme ve třech lokalitách:


  Streetwork Beztíže – Žižkov
  (od roku 2010)
  Kontakt: Yuliia Kirakovjanova, garantka Streetwork Beztíže – Žižkov, 775 415 019, kirakovjanova@ulita.cz
  Otevřeno: pondělí, úterý, čtvrtek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách), v zimních měsících (listopad, prosinec, leden, únor) 13-18h
  FB stránka , Instagram

   

  Streetwork Beztíže – Praha 2 (od roku 2014)
  Matouš Knapp, garant Streetwork Beztíže – Praha 2: 775 415 018, knapp@ulita.cz
  Otevřeno: pondělí, čtvrtek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách), v zimních měsících (listopad, prosinec, leden, únor) 13-18h
  FB stránka, Instagram

   

  Streetwork Beztíže – Praha 10 (od roku 2012)
  Kontakt: Lucie Hrušková, garantka Streetwork Beztíže – Praha 10: 774 728 638, hruskova@ulita.cz
  Otevřeno: pondělí,  středa, čtvrtek 14–19h (i v některé svátky a o prázdninách), v zimních měsících (listopad, prosinec, leden, únor) 13-18h
  FB stránka, Instagram

   

  Pracovníci Beztíže jsou svým klientům oporou nejen v obtížných, ale i každodenních životních situacích – pomáhají jim hledat práci, bydlení, zvládat péči o děti nebo jim usnadňují kontakt s úřady. Ty mladší z nich pak motivují ke smysluplnému trávení volného času. Jediným pravidlem je vzájemný respekt.Respektujeme každého jako individualitu.

   

  Cílová skupina Streetworku Beztíže

  Terénní služby jsou určené dětem a mládeži ve věku 6- 26 let, kteří:

  • jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími jevy (např. nestabilní rodinné zázemí, obtíže ve škole, kriminalita),
  • nacházejí se v obtížné životní situaci (např závislost v rodině, odchod rodiče do výkonu trestu, hrozící ústavní výchova),
  • mohou být v konfliktu se sociálním okolím či společenskými normami,
  • hledají alternativu k běžnému trávení volného času,
  • mají zájem se rozvíjet.

  Cílovou skupinou jsou pak konkrétně ti, kteří:

  • tráví mimoškolní čas mimo domov – v ulicích, parcích, na zastávkách MHD
  • nemají motivaci nebo prostředky pro organizovanou zájmovou činnost
  • žijí ve zvýšeně rizikových podmínkách – rodina, parta či sociální vyloučení
  • neumí trávit svůj volný čas a nuda je vede k nebezpečným způsobům zábavy

  Pracujeme také s klienty, kteří:

  • vyrůstají v nepříznivém rodinném prostředí, včetně domácího násilí, užívání drog a trestné činnosti
  • v jejich sociálním prostředí je běžná zkušenost s kriminální činností
  • mají kázeňské a prospěchové potíže ve škole, chodí za školu
  • užívají alkohol, experimentují s drogami, kouří v raném věku
  • vykazují zvýšenou agresivitu, sebepoškozují se, projevují se rizikovým sexuálním chováním
  • provozují rizikovým způsobem adrenalinové sporty (parkour apod.), vyvolávají pouliční bitky
  • mají potíže dokončit základní vzdělání, s výběrem středního vzdělávání, hledáním či udržením práce
  • inklinují k různým druhům extremismu (hooligans, nacionalismus)

   

  Klientům nabízíme

  Podporu a pomoc ve vlastních projektech (hudba, sport, umění a další).
  Podporu při řešení náročných situací
  Informace (co bys měl vědět, co chceš vědět, jak a kde trávit volný čas atd.)
  Rozhovory o čemkoli ( vztazích, sexu, drogách, práci, škole…prostě o životě)
  Asistenci a doprovod
  Zajištění doučování
  Pomoc v komunikaci s úřady
  Akce (jednodenní, vícedenní)
  Respekt

   

  Typy poskytovaných služeb

  • Poradenství: Pokud si klienti neví s něčím rady, nebo je něco trápí, naši pracovníci to s nimi konzultují.
  • Informační servis: Kvalifikovaní pracovníci jsou schopni poradit v mnoha oblastech, případně umí informace zprostředkovat – dohledají je, nebo odkáží na návaznou instituci.
  • Krizová intervence: Pracovníci umějí poskytnout podporu a pomoc v krizi.
  • Asistence: Na pracovníky se můžete obrátit s žádostí o pomoc například s vypracováním domácího úkolu nebo hledáním brigády. Klienty doprovodíme na úřad nebo do jiné instituce. Podporujeme je v jejich projektech a nápadech.
  • Situační intervence: Pracovník je tu od toho, aby reagoval na to, co vidí a nějak zrcadlil události. Jedná se o situace, kdy se něco stane.  Např. o situaci, kdy nejsou dodržována pravidla a je potřeba za to udělit sankci.
  • Motivační a podpůrný rozhovor: Řešíme, co by klienty mohlo bavit, podporujeme je v tom a motivujeme.
  • Participace: Děláme něco společně.

  Pravidla

  Tvoje práva:

  • být v kontaktu s pracovníky, pokud je ti 6- 26let (do 27. narozenin)
  • účastnit se akcí a činností
  • probrat cokoliv s pracovníkem
  • používat vybavení (hry, sportovní náčiní a další)
  • podat si stížnost (ústně, písemně, anonymně)
  • nebýt na fotkách, pokud nám to řekneš
  • svobodně se rozhodnout a nést přiměřené riziko

  Tvoje povinnosti:

  • základní pravidlo je respekt
  • bez násilí
  • bez krádeží a ničení
  • omezení vulgárních výrazů a urážek
  • vracet půjčené věci

  Pracovníci:

  • dodržují mlčenlivost (co jim řekneš, se stává tajemstvím)
  • dodržují pravidla a předpisy organizace
  • mohou tě někam doprovodit

  Sankce:

  • napomenutí
  • zaplacení škody
  • zákaz používání části vybavení
  • stopka – omezení některých služeb (nevztahuje se na základní soc.poradenství)
  • volání policie (v nejzávažnějších situacích)

  Streetwork Beztíže – Žižkov: pokud v terénu klient/ka napadne jiného klienta/ku, pracovníka/ci, ukradne věci nebo peníze nebo zničí vybavení zařízení, budou o tomto informováni další NZDM na Žižkově.

  Pracovníci

  Streetwork Beztíže – Žižkov – Nikola Valdová (garantka), Yuliia Kirakovjanová

  Streetwork Beztíže – Praha 10 – Bc. Lucie Hrušková (garantka), Šimon Pohořelý

  Streetwork Beztíže – Praha 2 –   Matouš Knapp (garant), Augustýna Micková

   

  Nízkoprahovost

  Naše služby jsou nízkoprahové, to znamená, že zahrnují níže uvedené zásady:

  Anonymita: služby mohou být poskytovány anonymně (klient je evidován pod
  dvanáctimístným kódem).

  Dostupnost: služby jsou dostupné cílové skupině tak, aby jich mohlo využít co nejširší
  spektrum návštěvníků. Otevírací doba, místo a vybavení klubových prostor odpovídá zájmům a možnostem klientů služby.

  Dobrovolnost: není nutná pravidelná docházka. Klient se nemusí zapojovat do činností
  iniciovaných pracovníkem, pokud sám nechce.

  Individualita: reflektujeme a aktivně pracujeme s jedinečností každého klienta.

  Respekt: ve vztahu s klientem uplatňujeme partnerský přístup.

  Profesionalita: služby poskytují kvalifikovaní pracovníci.

  Návaznost: dáváme doporučení a zajištění návazných služeb a případný doprovod.

   

  Streetwork Beztíže je registrovaná sociální služba dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (Terénní služby pro děti a mládež), je součástí Beztíže, specializovaného oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

  Jsme členem České asociace streetwork.

  Veřejný závazek

  Smlouva o poskytování služby