Spolupráce se školami
 

Naše spolupráce se školami má několik rovin. Tou nejzákladnější je představování našich služeb studujícím, případně realizace preventivních workshopů. Se školami často také sdílíme naše preventivní materiály a jsme jim k dispozici, když na nás chtějí někoho ze studujících odkázat či něco konzultovat. Užší forma spolupráce pak může mít podobu case managementu se studenty a studentkami, nebo terénů na školách, o nichž se detailněji dočtete níže.

Case management se studenty/kami 

Cílem case managementu se studenty a studentkami ve škole je podpořit děti a mladé
(a jejich rodiny) ve vzdělávání tak, aby se mohli věnovat studiu, studium pro ně bylo zvládnutelné a ze škol předčasně neodcházeli.

Case management se studenty a studentkami je nástrojem pro spolupráci škol, sociálních služeb, zdravotních služeb, služeb spadajících pod sociálně právní ochranu dětí a dalších subjektů,
které mohou v životě dotyčného či dotyčné figurovat. Úkolem pracovníků a pracovnic Beztíže je spolu s nimi vytvářet aktivní síť spolupráce okolo dětí a mladých lidí, kteří potřebují podporu.
V práci s touto metodou navazuje Beztíže na několikaletý projekt Klíč –
Case management se studenty/kami České asociace streetwork

Kdo jsme a pro koho jsme? 

Jsme pracovníci a pracovnice z nízkoprahového zařízení a terénního programu pro děti a mládež. Naše práce probíhá s podporou odborných konzultantů/ek České asociace Streetwork. Poskytujeme individuální podporu primárně studujícím středních škol a vyšších ročníků ZŠ. Podporujeme studenty a studentky, kteří se potýkají s náročnými životními situacemi,
anebo s obtížemi v oblasti vzdělávání, např.: 

 • nejsou motivovaní pokračovat ve vzdělávání, 
 • zanedbávají školní docházku a školní přípravu, 
 • následkem těžké, nebo traumatické situace selhávají v běžném fungování, 
 • nemají dostatečnou podporu v rodině, chybí jim adekvátní zázemí, 
 • jejich duševní nepohoda jim brání v plnění školních povinností, 
 • potýkají se s mnohočetnými problémy, které se na sebe vzájemně nabalují. 

Co děláme?

Poskytujeme individuální podporu. V naší práci využíváme prvků case managementu, vytváříme mezioborovou podpůrnou síť. Ta pak vhodně reaguje na příčiny školního neúspěchu a náročnou situaci studenta/ky a je základem efektivní a úspěšné spolupráce. Během celého procesu jsme
v aktivním kontaktu se školou.

Jak funguje spolupráce se studenty – casemanagement?

Mapujeme potřeby studenta/ky a rodiny a na jejich základě vyhledáme, plánujeme
a koordinujeme
školní, sociální, volnočasové či zdravotní služby ve prospěch studenta/ky
a rodiny. Studenta/ku (ani rodinu)
nevnímáme jako pasivní prvek, který je potřeba „opravit“,
ale aktivně jej zapojujeme do rozhodování o vlastním směřování. Proces case managementu
nám
umožňuje koordinovat spolupráci všech zapojených osob tak, aby podpora byla rychlejší
a efektivnější
pro samotné děti nebo mladé lidi. 

Mezioborová spolupráce se školou 

Vytvoříme podpůrnou síť okolo studenta/ky (rodiny). Využijeme tak všechny dostupné zdroje
na to, abychom identifikovali potřeby, limity a potenciál studentů/ek (rodiny), kteří tak získají maximální užitek s přiměřeným počtem intervencí. 
Tato síť je prospěšná nejen pro samotného studenta/ku, ale i pedagogy/žky. V průběhu práce se studentem/kou informujeme školu o tom, jak spolupráce probíhá, přizýváme zástupce školy do spolupráce a snažíme se o jejich aktivní zapojení. Ptáme se na podněty a zpětnou vazbu na naši práci. 

Co to do školy přinese? 

 • Pedagogický personál bude mít více prostoru soustředit se na svou práci, ušetří čas a energii, kterou nyní věnuje individuální pomoci. 
 • Zároveň si ověří, že existují služby, které jsou připravené pomoci dětem a mladým lidem v některých specifických momentech,
  kdy přímo ve škole dochází síly nebo nástroje pomoci. 
 • Děti a mladí lidé budou mít individuální podporu. 
 • Děti a mladí lidé budou mít možnost ve své situaci postupovat komplexně, nebudou muset řešit situaci odděleně a opakovaně. 
 • Způsob pomoci se zrychlí a stane se transparentnější. 

Zaujalo vás, co nabízíme? Potřebujete bližší informace? Kontaktujte nás!

email: beztize@ulita.cz

Přesunout se na začátek