Základní informace

Cílová skupina Beztíže / Našim cílem jePrincipy poskytovaných služeb Beztíže / Spolupráce

“Podporujeme děti a mladé lidi při utváření vlastní identity a rozvoji dovedností. Společně pracujeme na zlepšení jejich obtížných životních situací, hájíme jejich práva a zasazujeme se o vzájemné porozumění ve společnosti.”

Jsme Beztíže, specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. Provozujeme dva nízkoprahové kluby a tři terénní programy a nabízíme množství preventivních aktivit pro mladé lidi, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy. Usilujeme o posílení jejich sociálních dovedností, pomáháme jim překonat obtížné životní situace a orientovat se ve společenském prostředí. Mládež podporujeme také v rozvíjení talentů a v dosažení osobních cílů. Před jejich problémy si nezakrýváme oči – naopak, pokoušíme se jim nabízet cesty k řešení. Věříme, že čím méně problémů mají jednotlivci, tím méně jich má celá společnost.

Naše služby poskytujeme na Praze 2, 3 a 10. V jednotlivých lokalitách spolupracujeme se školami a dalšími subjekty pracujícími s dětmi a mládeží. Během roku pravidelně organizujeme několik velkých akcí, které jsou prostorem setkávání naší cílové skupiny, se širokou veřejností. Pro naši cílovou skupinu pravidelně organizujeme rozvojové workshopy, přesahové aktivity a výjezdové akce. Aktivně se také zapojujeme do odborného rozvoje oboru sociální práce s dětmi a mladistvými.

Všechny tyto aktivity by nebyly možné bez profesionálního týmu. V Beztíži se řídíme vlastní metodikou, kterou průběžně upravujeme vzhledem
k legislativním změnám a potřebám cílové skupiny i organizace, pracujeme pod supervizí, pravidelně se vzděláváme a sbíráme inspiraci u nás
i v zahraničí.

Za účelem rozšíření záběru našich aktivit jsme v roce 2015 založili neziskovou organizaci Beztíže, z.ú

Cílová skupina Beztíže

V rámci našich preventivních a inkluzivních programů pracujeme s veškerou mládeží v našich lokalitách, poskytujeme informace, podporujeme kreativitu, propojujeme různé sociální skupiny a vytváříme tak podmínky pro kvalitní fungování místní komunity.

Cílovou skupinou sociálních služeb Beztíže jsou pak mladí lidé ve věku 6–26 let z Prahy 2, Prahy 3, Prahy 10 a okolí, kteří splňují alespoň jedno
z následujících kritérií:

 • nevědí si s něčím rady
 • jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími jevy (např. nestabilní rodinné zázemí, prostředí se zvýšenou konzumací návykových látek),
 • nacházejí se v nepříznivé sociální situaci (např.jsou obětmi šikany či násilných vztahů, což se projevuje na jejich psychickém zdraví),
 • jsou v konfliktu se svým sociálním okolím či společenskými normami (např. kázeňské přestupky).
 • chtějí trávit volný čas smyslupně a podpořit v osobním rozvoji.

Konkrétně se jedná o děti a mladistvé, kteří tráví volný čas zejména mimo domov – v ulicích, parcích, v obchodních centrech, pohybují se v rizikovém prostředí, nemají motivaci nebo prostředky k navštěvování zájmových kroužků a nuda je vede k nebezpečným způsobům zábavy. Mladí lidé, se kterými pracujeme, řeší například problémy ve škole a v rodině, či komplikované vztahy se svým okolím.  Často experimentují s návykovými látkami, či mají zkušenosti s drobnou kriminalitou. Jsou to ale také ti, kterým se nedostává příležitostí k rozvíjení vlastního potenciálu a uskutečnění svých snů a cílů.

Naším cílem je…

zlepšit sociální dovednosti mladých lidí, pomoci jim překonat obtížné životní situace, naučit je lépe zvládat jejich každodenní život a lépe se orientovat
ve svém sociálním okolí. Snažíme se tak redukovat jejich případné sociální handicapy a snižovat rizika vyplývající z jejich životního stylu. Děti a mládež vedeme k aktivnímu přístupu k životu a k samostatnému a odpovědnému jednání. Rozvíjíme jejich talenty a podporujeme je v jejich osobních cílech.

Udržujeme stabilní služby, které se nebojí nových aktivit a reflektují aktuální potřeby mládeže i místní komunity na základě mnohaleté činnosti, znalosti specifického prostředí Prahy 2, 3 a 10, vzájemného respektu a důvěry v programy Beztíže.

Principy poskytovaných služeb Beztíže

Služby nabízíme a poskytujeme dle principů nízkoprahovosti, tzn. ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické, sociální a finanční bariéry,
které by bránily ve využívání programů. Ponecháváme pouze “nízký práh” v podobě základních pravidel. S každým zájemcem uzavíráme dohodu
o poskytování služby, ve které mu srozumitelně uvedeme, co všechno daný program zahrnuje.

Zásady nízkoprahovosti:

ANONYMITA – uživatel, či uživatelka služeb nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám nechce, služby mohou být poskytovány anonymně.

PŘÍSTUPNOST – služba je časově a prostorově dostupná cílové skupině. Zájemce ji může využít kdykoli během otevírací doby, která je přizpůsobena zájmům a možnostem mládeže. Informace o službě jsou mladým lidem snadno dostupné skrze sociální sítě, školy, samolepky s QR kódy na frekventovaných místech.

BEZPLATNOST – služby jsou poskytovány zdarma.

DOBROVOLNOST –  služby jsou na bázi dobrovolnosti.

INDIVIDUALITA – reflektujeme a aktivně pracujeme s jedinečností každého a každé.

RESPEKT – ve vztahu s mladými lidmi, s nimiž pracujeme, uplatňujeme partnerský přístup.

PROFESIONALITA – služby poskytují kvalifikované pracovnice a pracovníci.

NÁVAZNOST – zprostředkováváme kontakt s návaznými službami.

Řídíme se naší filozofií v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a se standardy kvality sociálních služeb. Pravidelně také spolupracujeme s dalšími nízkoprahovými kluby a programy pro děti a mládež. 

Spolupráce

Beztíže jako součást odborných spolků a pracovních skupin:

 • Česká asociace streetwork
 • Fórum terénní práce
 • Otevřená skupina NNO pracujících s ohroženými dětmi a mládeží
 • MPSV: Primární prevence na podporu rodin
 • MHMP: Strategie romské integrace
 • Úřad vlády ČR: Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky
 • Pražský inovační institut: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 
 • Systém včasné intervence Prahy 2
 • Komunitní plánování sociálních služeb Prahy 3 a Prahy 10

Beztíže spolupracuje s institucemi a odbornými organizacemi

Přesunout se na začátek