Základní informace

Cílová skupina Beztíže / Našim cílem jePrincipy poskytovaných služeb Beztíže / Spolupráce

“Podporujeme mladé lidi v období dospívání, při hledání vlastní identity a v jejich aktivním zapojení do společnosti.”

Jsme Beztíže, specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. Provozujeme dva nízkoprahové kluby a tři terénní programy pro mladé lidi, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy. Vedle sociálních služeb poskytujeme další preventivní programy, které mladé lidi informují, rozvíjejí a pomáhají jim hledat vlastní identitu. Před jejich problémy si nezakrýváme oči – naopak, pokoušíme se jim nabízet cesty k řešení. Věříme, že čím méně problémů mají jednotlivci, tím méně jich má celá společnost.

Během roku organizujeme několik pravidelných akcí, kde se děti a mládež v bezpečném prostředí potkávají s novými lidmi, mohou si vyzkoušet různorodé aktivity, seznámit se se svými idoly nebo veřejně ukázat svůj talent a dovednosti, které se naučili v rámci našich pravidelných či jednorázových workshopů. Program je určen také veřejnosti, ta se může zároveň informovat o činnosti našich služeb a vidět naši cílovou skupinu, kterou vnímá často negativně, v jiném světle.

Několikrát za rok také vyrážíme na preventivní výjezdové akce mimo Prahu, účastníci zažívají nevšední aktivity od adrenalinových sportů, přes artefiletické techniky až po výpravu do přírody, spaní mimo domov či hospodaření ve velké skupině lidí. Pro některé je to jediná možnost, jak takové dobrodružství zažít. Průběžně během roku připravujeme i další zážitkové aktivity zaměřené na inkluzi a prevenci kriminality, jako jsou sportovní turnaje, únikové hry, návštěvy kulturních akcí a další.

Všechny tyto aktivity by nebyly možné bez plného nasazení našeho týmu. Při výběru nových členů využíváme od roku 2010 techniky assessment centra, díky nimž vybíráme nejvhodnější kandidáty na obsazení požadovaných pozic. Dbáme také na profesionální přístup, pracujeme pod supervizí, řídíme se vlastní metodikou, kterou průběžně upravujeme vzhledem k legislativním změnám a potřebám cílové skupiny i organizace, pravidelně se vzděláváme a sbíráme inspiraci u nás i v zahraničí.

Za účelem rozšíření záběru našich aktivit jsme v roce 2015 založili neziskovou organizaci Beztíže, z.ú, se kterou propojujeme některé programy, a můžeme tak cílit na širší skupinu mladých.

Cílová skupina Beztíže

V rámci našich preventivních a inkluzivních programů pracujeme s veškerou mládeží v našich lokalitách, poskytujeme informace, podporujeme kreativitu, propojujeme různé sociální skupiny a vytváříme tak podmínky pro kvalitní fungování místní komunity.

Cílovou skupinou sociálních služeb Beztíže jsou pak mladí lidé ve věku 6–26 let z Prahy 2, Prahy 3, Prahy 10 a okolí, kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

 • hledají alternativu ke svému současnému stylu trávení volného času a mají zájem se rozvíjet,
 • jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími jevy (např. nestabilní rodinné zázemí, prostředí se zvýšenou konzumací návykových látek),
 • nacházejí se v obtížné životní situaci (např. hrozící ústavní výchova, těhotenství, odchod rodiče do výkonu trestu, těžký rozvod),
 • mohou být v konfliktu se sociálním okolím či společenskými normami (např. kázeňské přestupky, kriminalita, agrese).

Jedná se tedy konkrétně o děti a mládež, kteří tráví volný čas mimo domov – v ulicích, parcích, v obchodních centrech, žijí ve zvýšeně rizikových podmínkách, nemají motivaci nebo prostředky k navštěvování zájmových kroužků a nuda je vede k nebezpečným způsobům zábavy. Mladí lidé, se kterými pracujeme, řeší například problémy ve škole, v partě či rodině, experimentování s návykovými látkami a další podobná témata. Jsou to ale také ti, kterým se nedostává příležitostí k rozvíjení vlastního potenciálu a uskutečnění životních snů.

Naším cílem je…

zlepšit sociální dovednosti mladých lidí, pomoci jim překonat obtížné životní situace, naučit je lépe zvládat jejich každodenní život a lépe se orientovat ve svém sociálním prostředí. Snažíme se tak redukovat sociální handicapy a snižovat rizika vyplývající z jejich životního stylu. Děti a mládež také vedeme k aktivnímu přístupu k životu a k samostatnému a odpovědnému jednání. Rozvíjíme jejich talenty a podporujeme je v jejich osobních cílech a v úspěšném zapojení do společnosti.

Udržujeme stabilní služby, které se nebojí nových aktivit a reflektují aktuální potřeby mládeže i místní komunity na základě téměř 20leté činnosti, znalosti specifického prostředí Prahy 2, Prahy 3 a Prahy 10, vzájemného respektu a důvěry v programy Beztíže.

Principy poskytovaných služeb Beztíže

Vytváříme zázemí pro bezpečnou zábavu, odpočinek i osobní rozvoj. Naše preventivní práce je založena zejména na důvěře mladých lidí k odborným kontaktním pracovníkům a dlouhodobé kontinuální činnosti ve prospěch mládeže.

Služby nabízíme a poskytujeme dle principů nízkoprahovosti, tzn. tak, aby byla umožněna maximální dostupnost ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické, sociální a finanční bariéry, které by bránily ve využívání programů. Na druhou stranu ponecháváme “nízký práh” v podobě základních pravidel. S každým zájemcem uzavíráme dohodu o poskytování služby, ve které mu srozumitelně uvedeme, co všechno daný program zahrnuje.

Zásady nízkoprahovosti:

ANONYMITA – uživatel služeb nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám nechce, služby mohou být poskytovány anonymně (uživatel je evidován pod dvanáctimístným kódem)

PŘÍSTUPNOST – časová a prostorová dostupnost služby. Zájemce může službu využít kdykoli během pracovní doby, která je přizpůsobena zájmům a možnostem mládeže (informace poskytujeme na informačních letácích, webových stránkách a facebookových profilech jednotlivých služeb Beztíže).

BEZPLATNOST – služby jsou poskytovány zdarma.

Řídíme se naší filozofií v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a se standardy kvality sociálních služeb. Pravidelně také spolupracujeme s dalšími nízkoprahovými kluby a programy pro děti a mládež. Naše práce díky tomu nestojí pouze na odborné sociální službě pokrývající primární, sekundární a terciární prevenci, ale tvoří ji i sociálně pedagogická práce a podpůrná volnočasová nabídka (preventivní výjezdové akce, workshopy, motivační akce atd.).

Spolupráce

Beztíže jako součást odborných spolků a pracovních skupin:

 • Česká asociace streetwork
 • Fórum terénní práce
 • Župan
 • Otevřená skupina NNO pracujících s ohroženými dětmi a mládeží
 • Mezioborová skupina pracovníků SPOD a NRP
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 3
 • Setkání garantů nízkoprahových služeb pro děti
  a mládež

Beztíže spolupracuje s institucemi a odbornými organizacemi

Beztíže organizuje a účastní se setkávání poskytovatelů služeb:

 • svoláváme Setkání poskytovatelů služeb pro děti a mládež Prahy 3
 • jsme členy komunitního plánování v Praze 3 a 10
 • účastníme se Setkání organizací pracující s dětmi a mládeží na Praze 2
Přesunout se na začátek