Novinky z Beztíže (říjen – prosinec 2019)
Workshop s dětmi Beztíže 2019

Přinášíme souhrn činností a aktivit, kterým jsme se v Beztíži věnovali za uplynulé čtvrtletí. PDF verzi stahujte zde.

V úterý 8. října jsme uspořádali zábavně-motivační akci Vrshowice Zatápí na Čechově náměstí pod záštitou Městské části Praha 10. Nabídli jsme řadu workshopů, sportovní aktivity a bohatý hudební program, během kterého vystoupily i rapové hvězdy Matys a Refew. Návštěvníci si vyzkoušeli kreativní činnosti, setkali se se svými idoly a společně si užili zábavné odpoledne v přátelském prostředí.
Na konci října proběhla čtyřdenní preventivní akce ve Žloukovicích. Účastníci zažili nevšední pobyt v přírodě, čekalo na ně množství kreativních společenských aktivit a trávili také společný čas s dětmi z DDM Ulita. Nabídli jsme jim setkání s odlišnou sociální skupinou, možnost přehodnotit dosavadní stereotypy a navázat nová přátelství.
Zapojili jsme se znovu do projektu Krabice od bot pořádaného Diakonií ČCE, v rámci něj jsme dětem a mládeži ze slabého sociálního prostředí rozdávali dárky, povídali si o tradicích a připravili jim příjemnou vánoční atmosféru, kterou často doma nezažijí.
Nadále se věnujeme NEET ‒- mladým lidem bez zaměstnání a potřebného vzdělání. V listopadu jsme se zúčastnili vícedenního mezinárodního semináře NE(E)T WORKING pořádaného v rámci evropského programu Strategické partnerství pro inkluzi. Diskutovali jsme o principech, příkladech dobré praxe a navázali kontakt s několika organizacemi pro případnou spolupráci.

TRENDY V BEZTÍŽI

Dlouhodobě se v práci setkáváme se závažnějšími tématy týkajícími se školy, od záškoláctví až po zkušenosti se šikanou a diskriminací. Školy se sice snaží tyto problémy řešit, nemají ale často kapacitu pracovat na nich více do hloubky. Za nejefektivnější řešení proto považujeme intenzivnější kooperaci se školami a školskými zařízeními, což byl i jeden z našich cílů pro rok 2019. Mnoho z nich jsme za tímto účelem oslovili a navázali dlouhodobou spolupráci. Prostředí škol nám také umožňuje šířit povědomí o naší službě mezi velké množství mladých lidí.

KLUB BEZTÍŽE NA ŽIŽKOVĚ

V posledním období jsme se často setkávali s tématem partnerských vztahů. Ukazuje se, že mladí lidé mají o soužití zkreslené představy a neuvědomují si zodpovědnost, která je s partnerstvím spojená. Tématu jsme proto věnovali tematický měsíc Mužsko-ženský svět, s mládeží jsme otevírali otázky hodnot ve vztahu, diskutovali jsme o roli muže a ženy a nabízeli nové pohledy.
Uspořádali jsme další klubový parlament. Spolu s účastníky jsme mluvili o budoucnosti klubu, nových pravidlech a plánech na další období. Považujeme za důležité dávat mladým lidem důvěru a zapojovat je do rozhodování, učíme je tak přijímat zodpovědnost a připravujeme je na důležitá rozhodnutí v budoucnu.
Několika účastníkům rapových workshopů jsme umožnili vystoupit na akci Vrschowice Zatápí, mohli tak ukázat svůj talent ostatním a získali další motivaci pro svou tvorbu.

KLUB BEZTÍŽE2 V NUSLÍCH

Jedním z našich cílů je podpořit mladé lidi na jejich cestě k samostatnosti a umožnit jim se osobitě rozvíjet, na tom pracujeme z velké části i s místní romskou komunitou. V rámci tematického měsíce Nuselský sen hledali účastníci vlastní identitu, diskutovali jsme o osobních vzorech, životních cílech a snech. Pro mládež je často obtížné najít si práci či bydlení, jejich snahy jsme proto podporovali a procesem je provázeli. Zúčastnili jsme se také vzdělávání Romové a sociální vyloučení, odborný přístup považujeme v této problematice za nezbytný.
Častěji jsme se setkávali s konzumací alkoholu u dětí mladších 15 let. Abychom mohli s problémem účinněji pracovat a zaměřit se na prevenci, od ledna 2020 umožníme za přesných podmínek vstup pod vlivem. Naše rozhodnutí podpořily i zkušenosti z odborných stáží a účast na vzdělávání Základy práce s klientem pod vlivem alkoholu nebo OPL.

STREETWORK BEZTÍŽE – PRAHA 2

V uplynulém čtvrtletí jsme se hodně věnovali problematice užívání marihuany. Mládež bere konzumaci jako zpestření volného času či jako způsob, jak se zbavit stresu. Často si však neuvědomuje, jaká rizika s sebou konzumace přináší. Toto téma jsme otevírali, upozorňovali na problematické aspekty a zaměřovali se na snižování rizik užívání (tzv. harm reduction).
Až do poloviny listopadu jsme ve spolupráci s USK a MČ Praha 2 pokračovali s basketbalovými tréninky, o které byl mezi mládeží stále velký zájem. Velmi si ceníme materiální podpory Tomáše Satoranského, díky němu jsme mohli udělovat hodnotné sportovní ceny a účastníci získali silnou motivaci se dále zlepšovat. Mnozí z nich se již vyptávají, kdy s tréninky znovu začneme, i proto plánujeme pokračování.

STREETWORK BEZTÍŽE – ŽIŽKOV

Těžištěm naší činnosti byla i v posledním období práce v OC Atrium Flora. Zvláště v zimních měsících je pro mládež centrum oblíbeným místem, kde může krátit svůj čas v teple a suchu. Mladí lidé se však často dostávají do konfliktu jak s veřejností, tak se zaměstnanci OC. Ti si stěžují zejména na nevhodné chování mládeže a již proběhly pokusy její přítomnost v objektu omezit. V rámci konfliktů jsme působili jako mediátoři. S vedením a dalšími subjekty v OC jsme jednali o kompromisním řešení, mládeži jsme její chování reflektovali a upozorňovali na jeho negativní důsledky. Jednou z příčin těchto problémů jsou u mladých lidí ze slabšího sociálního prostředí velmi omezené možnosti, jak trávit svůj volný čas. Na začátku prosince jsme pro ně proto uspořádali akci v Jumpparku Zličín, účastníci strávili čas smysluplným způsobem, učili se novým dovednostem a objevovali bezkonfliktní způsoby zábavy.

STREETWORK BEZTÍŽE – PRAHA 10

Pro mládež jsou velkým tématem vztahy a zejména sex. Často se však setkáváme s tím, že má v těchto otázkách nedostatečné či zcela mylné informace. Soustředili jsme se tak i na sexuální výchovu, poskytovali jsme informace, upozorňovali na rizika nechráněného styku a jako prevenci jsme nabízeli také ochranné pomůcky.
V rámci naší kontinuální práce na ubytovnách jsme se zaměřovali na aktivizaci dětí a mládeže, ale také se věnovali jejich špatné sociální situaci. Podporovali jsme rodiny v aktivním řešení otázky bydlení a motivovali je k podání žádosti o sociální byt, díky čemuž by se mohly postavit na vlastní nohy. Máme velkou radost z toho, že jedna z rodin i díky naší intervenci byt získala a má šanci zkvalitnit svůj život.

MLÁDEŽ O BEZTÍŽI:

“Cením si toho, že se na klubu můžu doptat na potřebné informace a nikdo je netabuizuje.”
“V klubu můžu být sám sebou a nikdo mě tu neodsuzuje.”
“Jsem ráda, že tu pro mě jste a že si před váma nemusím na nic hrát.”
“Chtěl jsem vám ještě říct, že jste fakt cool… to, co děláte, má velký smysl a význam.”

Novinky z Beztíže (říjen – prosinec 2019)
Přesunout se na začátek