Infolist

Duben – červen 2022

Jak vypadalo jaro v Beztíži? Bylo plné akcí, stáží, konferencí a samozřejmě každodenní kontaktní práce s mladými lidmi v našich klubech a ulicích Prahy. Uspořádali jsme také jednu výjezdovku, vytvořili nové preventivní materiály a pokračovali v dosavadní spolupráci se školami.

V dubnu jsme připravili nové samolepky s QR kódy odkazujícími na sociální sítě jednotlivých služeb a rozmístili je v terénních lokalitách. Vytvořili jsme preventivně informativní obaly na filtry na kouření, které rozdáváme jako pomůcky harm reduction, a  preventivní letáčky o energetických nápojích. Od dubna jsme také ve spolupráci s Letním domem na dva dny v týdnu  otevřeli naše kluby pro mladé Ukrajince. V květnu celá Beztíže vyrazila na dvoudenní týmový výjezd, který je každoročním prostorem pro reflexi a plánování do budoucna. Z něj jsme se rovnou přesunuli na Mezioborovou konferenci České asociace streetwork, kde naše pracovnice a  pracovníci vystoupili s příspěvky o výjezdových akcích, terénní práci v obchodních centrech a mezinárodním projektu Magic Wand. Krom pražské konference jsme čerpali inspiraci i na několika menších regionálních, kde bylo tématem například duševní zdraví, kterému jsme se věnovali i v rámci odborných stáží v Dětské psychiatrické klinice Motol či Adiktologické ambulanci VFN. V červnu jsme uspořádali preventivní Letní party na Vinohradské vodárně. Na jejích více než 300 účastníků čekalo barvité odpoledne plné hudby a pohybu zakončené koncertem Marcella Bendiga. Smyslem této a podobných akcí je zprostředkovat mladým lidem kontakt s pozitivními vzory, nabídnout smysluplný způsob trávení volného času a možnost vystoupit či vyzkoušet si pomoc s přípravou akce. Letos nám tak na místě pomáhali hned tři kluci z našich klubů.

Na jaře jsme také v Beztíži přivítali nové posily Anetu a Jana, kteří doplnili týmy v terénu a klubu na Praze 2, a Julii, která se stala součástí terénní dvojice na Praze 3. Zároveň jsme se rozloučili s Yulií, Matoušem a Ivčou.

Pokračující spolupráce se školami

V jarních měsících jsme představili naše služby třídám na SOU Jarov a ZŠ Jana Masaryka, na žižkovský klub si udělala exkurzi třída ze ZŠ Jeseniovy a připravili jsme preventivní programy zaměřené na vztahy a sexualitu pro ZŠ Lobkovicovo náměstí. Spolupráce se školami je pro nás podstatná pro mapování potřeb mladých lidí v daných lokalitách a současné šíření povědomí o našich službách, které je mohou podpořit. 

Výjezdové akce

Společně s NPK Husita jsme se v květnu vypravili na jarní výjezd s názvem Poznej svět kolem sebe. Na jeho 12 účastníků čekaly tři dny plné různorodých rozvojových aktivit, objevování neznámých míst a navazování nových přátelství. Preventivní výjezdové akce, jako je tato, pro naši cílovou skupinu pořádáme od roku 2009. Pro mladé lidi, s nimiž pracujeme, jsou příležitostí podívat se, často i poprvé v životě, mimo Prahu, zažít nové a neznámé situace, vyzkoušet si smysluplné aktivity a rozvíjet sebe i své schopnosti. Během roku výjezdy zpravidla organizujeme hned tři. Při jejich přípravě vycházíme z metod zážitkové pedagogiky, či z konceptu Hero’s journey.

Výjezdovka s Husitou

Klub Beztíže na Žižkově

Tým žižkovského klubu se ve druhém čtvrtletí věnoval hlavně tématu rodinných vztahů. Pro ty, kteří klub navštěvují, je často místem odpočinku od náročného domácího prostředí, kde dochází k hádkám s rodiči, či schází klid a soukromí. Rodinné neshody a trápení jsou častým předmětem rozhovorů, v nichž pracovníci s mladými lidmi například řeší, jak lze konfliktům předcházet a co dělat, když nastanou. Klub zároveň poskytuje klidné a bezpečné prostředí pro trávení volného času a seberozvoj, které jim doma může scházet.

V květnu v klubu proběhly dvě besedy – o dění na Ukrajině s kolegyní Yulií z terénního týmu a motivační beseda Svět a moje místo v něm s Romeou.

Klub Beztíže²

V nuselském klubu se taktéž zaměřili na dění v Ukrajině a otázky kolem něj, krom besedy s naší kolegyní na klubu probíhali skupinové diskuze a individuální rozhovory. Řešila se i otázka sžívání se s novými ukrajinskými spolužáky a ukrajinskými uprchlíky obecně. 

Dalšími živými tématy byly láska, vztahy a sexuální orientace. V našich službách se často setkáváme s předsudky vůči lidem s jinou než heterosexuální orientací, kolem čehož se strahávají vášnivé debaty. V nuselském klubu tak kromě mnoha rozhovorů o tom, co je to láska a jaké všechny podoby má,  proběhla i beseda o genderu a sexuální orientaci ve spolupráci s organizací Mezipatra. 

Terénní programy

Terénní dvojice z Prahy 2 se pustila do spolupráce s organizací Progressive, která pracuje s uživateli drog, zatím proběhly dva společné dny v terénu a další budou následovat.  Cílem spolupráce,  je zaměření se na navazování kontaktu s mladými dospělými, kteří se pohybují na hranici obou služeb. Na Praze 2 také začali zkoušet oslovování mladých lidí v ulicích Prahy skrze dotazníkové šetření, které nakonec vedlo k několika hlubším rozhovorům na téma konzumace alkoholu či užívání nikotinových produktů. 

Žižkovští teréňáci se s mladými lidmi věnovali především otázkám sexu a sexuality. Kromě běžné edukace otevírali i téma sexuální výchovy ve školách. Preventivně působili i skrze sociální sítě, kde informovali o rizicích alternativních způsobů užívání nikotinu či právech občana při styku s policií a povinnostech a právech policie.

Na Praze 10 byla v jarních měsících častým předmětem hovorů s mladými lidmi marihuana, problematika jejího užívání a negativních dopadů. Naši pracovníci jsou jedněmi z mála, se kterými mladí lidé toto téma mohou beze studu otevírat, a dostane se jim od nich podpory bez odsuzování a stigmatizace. Desítková terénní dvojice také dlouhodobě  pracuje i na ubytovně v Malešicích, kam se jim podařilo v nedávné době navázat i sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (SAS) Společnou cestou. Na Praze 10 jsme také uspořádali dvě terénní akce pro mladé lidi z lokality – Graffiti jam (sprejování s lektorem na legální plochy) pro 30 zúčastněných a Bowl jam (koloběžkové odpoledne s lektorem) s 27 soutěžícími.

Mladí o Beztíži:

Děkuju moc za všechno. Mám vás ráda.

Dobře se Vás poslouchá, dobře mluvíte.“

Klub je pro mě přínosem a inspirací, rád bych se jednou taky zapojil do práce s romskou komunitou.

Infolist
Přesunout se na začátek