Infolist

Leden – březen 2022

Začátek roku 2022 byl pro celou společnost opět náročným obdobím. Pro Beztíži v něm byly nejvýraznější tři události – oslavení 21 let existence Beztíže, zapojení se do pomoci Ukrajinským uprchlíkům a absolvování rozvojových auditů všech našich služeb se skvělými výsledky. 

I přes krizové okolnosti se nám v tomto období povedlo uspořádat několik akcí v klubech a v terénu a březnovou oslavu 21. narozenin Beztíže, jíž se zúčastnilo přes 120 lidí z řad mladistvých, s nimiž pracujeme, i široké veřejnosti. Narozeninová oslava je pro nás každoročně důležitou akcí, která má nejen zábavně – motivační charakter směrem k mladým lidem, ale je i prostorem pro reflexi toho, čeho Beztíže za roky své existence dosáhla. Našimi službami prošly tisíce mladých lidí, jen minulý rok jich bylo 542, a díky dlouhodobé práci celé Beztíže se dnes její služby řadí mezi špičku v oboru, čehož jsou důkazem nedávno absolvované audity.

 V březnu jsme se také zapojili do pomoci ukrajinským uprchlíkům. Naše organizace Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita pohotově zareagovala na krizovou situaci a v podstatě ze dne na den zorganizovala dopolední programy pro děti a dospívající, kteří uprchli před válkou. V nadcházejícím období budeme ve spolupráci s Letním domem otevírat naše nízkoprahové kluby na jeden den v týdnu přímo pro ukrajinskou mládež. Kluby jsou jim zároveň otevřené i v běžném chodu. Spolupracujeme také s organizacemi pracujícími s cizinci – například s Inbází, Metou nebo Centrem pro integraci cizinců. Věříme, že v této krizové situaci je potřeba pomáhat lidem prchajícím před válkou a usilovat o jejich zapojení do naší společnosti, ať už je dočasné nebo v případě některých, kteří se mnohdy nemají kam vrátit, trvalé.

Fotbal na 21. narozeninách Beztíže

Rozvojové audity

            Z našeho členství v České asociaci streetwork, která je zastřešující organizací pro nízkoprahová zařízení a terénní programy v ČR, plyne povinnost absolvovat jednou za pět let rozvojový audit. Tím v posledních měsících postupně prošly všechny naše služby s vynikajícími hodnoceními 97 % v případě obou nízkoprahových klubů a 98 % v případě terénního programu. Auditoři hodnotili Beztíži jako velmi kvalitní a neustále se rozvíjející službu. Oceňovali hlavně profesionalitu pracovníků a naše dovednosti v oblastech navazování vztahů, budování důvěry s mladými lidmi a kontaktní práci obecně.

Spolupráce s dalšími subjekty pracujícími s dětmi a mládeží

V rámci projektů České asociace streetwork  jsme se také zúčastnili několika vícedenních odborných stáží – například v Diagnostickém ústavu pro mládež, či v Domu tří přání (organizace poskytující pomoc dětem a rodinám v náročné životní situaci). Odborné stáže nám umožňují poznávat fungování dalších subjektů pracujících s dětmi a mládeží a navazovat vzájemnou spolupráci, díky které můžeme  lépe pokrýt potřeby mladých lidí a nabídnout jim adekvátní podporu. Pracovníci a pracovnice Beztíže jsou totiž mnohdy v roli zprostředkovatelů kontaktu mezi nimi a dalšími podpůrnými službami. Mladí lidé se často potýkají s pocitem nedůvěry či studu vůči rodičům nebo školnímu prostředí. Problémy, které zažívají, pak se svým okolím nechtějí otevírat a sami si nejsou vědomi existence sítě podpůrných služeb, případně je pro ně náročné se v ní vyznat. Díky dlouhodobým vztahům, které s nimi budujeme, jsme mnohdy první, kterým se se svým trápením svěří a pak také ti, kteří jim v prvotním kontaktu s dalšími službami pomáhají. V nedávné době jsme tak například propojovali mladistvé s dluhovou poradnou či psychoterapeutickou klinikou.

Stáž Dům tří přání

 Klub Beztíže na Žižkově

Žižkovský Klub žil v posledních měsících  tématem školy. V lednu i únoru se žáci devátých tříd rozhodovali, kam si podat přihlášku na střední školu, a žižkovští pracovníci s nimi toto téma intenzivně řešili. Kromě podpory v procesu výběru školy pomáhali i s přípravou na přijímací zkoušky. Pracovnice a pracovníci téma řešili i se žáky nižších ročníků, kterým zároveň asistovali s průběžným plněním školních povinností.

Dalším okruhem, kterému se kolegové z Prahy 3 věnovali, byla podpora v psychicky náročných situacích a předávání informací o psychoterapeutických službách. Propojování s dalšími sociálními službami řešili i v oblasti dluhů, kdy se jim povedlo propojit sedmnáctiletou slečnu s dluhovou poradnou Člověka v tísni a podpořit ji v řešení dluhů, které vznikly z nezaplacených pokut u dopravního podniku.

Klub Beztíže²

V nuselském Klubu se v prvních měsících roku 2022 pracovníci věnovali problematice experimentování s marihuanou, jehož zvýšenou míru u mladistvých zaznamenali. Připravili preventivní měsíční program “Hulení není umění”, kdy mapovali, jaký vztah mladiství k droze mají a proč inklinují k jejímu užívání. O rizicích spojených s ním je pracovníci informovali skrze letáčky, individuální a skupinové rozhovory. V Klubu na toto téma uspořádali i besedu ve spolupráci s organizací Progressive, která pracuje s uživateli drog. 

I nuselští kolegové se v tomto období věnovali tématu vzdělávání, především tomu, jaké druhy středních škol existují a výhodám, které střední vzdělání přináší, protože mladí lidé často tyto informace nemají a nejsou si vědomi vlastních možností. V Klubu také pravidelně probíhalo doučování s dobrovolníky. 

Terénní programy

Rozvolnění pandemických opatření umožnilo obnovení práce našich teréňáků v obchodních centrech v plné míře. Mnoho mladých lidí v centrech tráví svůj volný čas, a to zejména ti, pro které jsou hůře dostupné jiné možnosti volnočasového vyžití z důvodu jejich špatného socioekonomického zázemí. Terénní pracovníci spolupracují i s vedením obchodních center a často slouží jako mediátoři ve sporech mezi mladými a ostrahou komplexů. V OC Atrium Flóra v nedávné době dokonce na zakázku centra realizovali dva workshopy pro security službu zaměřené na to, jak s mladistvými komunikovat a řešit spory s nimi.   

Workshop OC Atrium Flora

V terénních programech se řešily i konkrétní obtíže jednotlivců – žižkovští kolegové asistovali mladé mamince se zařizováním podpory na bydlení a dalších náležitostí a probírali s mladými lidmi hlavně mezilidské vztahy. Teréňáci z Prahy 10 se věnovali tématu bitek a násilí, pomáhali s tvorbou životopisů kvůli brigádám a soustředili se na aktivizaci dětí žijících na ubytovnách. Pracovníci v Nuslích řešili s jedním mladým párem otázky spojené s prací, rodičovstvím a osvojením dítěte, soustředili se také na představování služby mladým lidem v lokalitě.

Mladí o Beztíži:

“Jsme rádi, že je tu klub, že sem můžeme přijít, pobavit se s vámi o všem, zeptat se na cokoliv a že nás dokážete v náročných situacích uklidnit.“

Hodně jsem sem chodila, když jsem nevěděla, kam jít, je tu pohoda a pracovníci jsou tu milí a upřímní.”

“Jsem rád, že v terénu na Žižkově chodíte vy. Příjemně se mi s vámi povídá.”

Infolist
Přesunout se na začátek