Klub Beztíže: sousedské vztahy považujeme za klíčové
Beztíže a budování sousedských vztahů

V našem nízkoprahovém Klubu Beztíže jsme se letos zaměřili na rozvoj vztahů s místní komunitou. Sousedy jsme pravidelně informovali o dění v Beztíži – do schránek jsme roznášeli infolisty shrnující nejdůležitější události za uplynulé čtvrtletí. Uspořádali jsme řadu sousedských setkání a také přednášku o vzniku a fungování sociálních a kulturních rozdílů mezi skupinami obyvatel, které znesnadňuje oboustrannou výměnu informací. Účastníci se dozvěděli o hlavních teoriích vzniku těchto skupin a možnostech změny. Přednášejícím byl Martin Dobeš, který se dlouhodobě věnuje inovacím ve vzdělávání a v současnosti pracuje pro Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR jako konzultant pro strategie vzdělávání v místních akčních plánech. Věnuje se rovněž sociální a kulturní antropologii a médiím, o těchto tématech také publikuje a přednáší. Garantka klubu Klára Grombířová dodává: „Je pro nás důležité slyšet hlas našich sousedů a sousedek. Chceme být partnerem, nikoliv přítěží. Dobré sousedské vztahy jsou pro nás stěžejní, určitě plánujeme další setkání i v následujícím roce.

Na setkáních získáváme podněty, jak se lépe sžít s místní komunitou, a dále na tomto tématu pracujeme. Jako účinný nástroj předávání podnětů ze setkání klientům Beztíže se ukázaly Klubové parlamenty, na kterých probíhají diskuze nad aktuálními tématy a kde pracovníci a pracovnice význam dobrých sousedských vztahů zdůrazňují. Klienti se sami podílí na nastavení pravidel Klubu, mohou spoluurčovat, co by v Klubu chtěli či co se jim nelíbí.

Klub Beztíže navštěvují mladí lidé ve věku 11 až 21 let vyrůstající mnohdy bez pozitivních vzorů a v konfliktu se společenským prostředím. Pracovnice klubu Pavlína Čeřovská k tomu říká: „Díky každodennímu kontaktu a hlubokým vztahům s cílovou skupinou můžeme pracovat nejen na jejich osobních tématech, jako je např. škola, vrstevnické a partnerské vztahy, ale právě i na vztazích s okolím. Připravujeme je tak na zodpovědnější zapojení do společnosti. V rámci tematických měsíců jsme uskutečnili například úklid v okolí Klubu spojený se základy ohleduplného chování k životnímu prostředí, diskuzi o konfliktních vztazích či nevhodném chování na veřejnosti.

Klub Beztíže: sousedské vztahy považujeme za klíčové
Přesunout se na začátek