Preventivní akce za rok 2023

V Beztíži pořádáme během roku řadu preventivních a  rozvojových aktivit pro mladé lidi v podobě workshopů,  besed či přednášek s profesionálními lektory a lektorkami. Věříme, že  předávání důležitých informací i dovedností je pro naši  cílovou skupinu nejefektivnější skrze zábavnou a interaktivní  formu. Preventivní workshopy většinou probíhají v  nízkoprahových klubech na Žižkově či v Nuslích, kde s  pomocí kontaktních pracovníků umíme vytvořit bezpečné  prostředí pro diskusi a dotazy. S rozvojovými aktivitami,  kterými motivujeme mladé ke smysluplnému trávení  volného času a rozvoji svých různorodých talentů,  zase častěji vyrážíme přímo do ulic Prahy. 

Uspořádali jsme:

 • Diskuze s centrem primární prevence Drop In: Mladí lidé z našich služeb měli možnost seznámit se s touto  službou. Diskuze zahrnovala primární prevenci na  téma nikotin, tabák, elektronické cigarety, nikotinové sáčky a na nich plynoucí závislosti.

 • Beseda s adiktologickou ambulancí Sananim: Cílem bylo seznámit mladistvé s touto službou,  která pracuje s mladistvými uživateli na látkových i nelátkových závislostech a informovat je o  tom, na koho se obrátit v případě jakékoliv závislosti. 

 • Beseda s Peer pracovníky z organizace Progressive: Účastníci a účastnice se dozvěděli o  dopadech spojené s užíváním tvrdých drog. Mladí lidé z našich služeb tímto získali také komplexní informace o různých druzích drog, účincích, závislosti a platné legislativě. Dozvěděli se, jak pomoci při intoxikaci, zmírnit riziko rozvoje duševních chorob či kdy je potřeba vyhledat lékařskou pomoc.

 • Beseda od organizace La Strada o obchodu s lidmi a vykořisťování: Beseda předávala mladistvým informace o nástrahách práce v zahraničí, vykořisťování a obchodování s lidmi na území Česka.

 • Workshop od Moje tělo je moje: Účastníci a účastnice se učili, jak být ohleduplný/á k vlastnímu tělu a jak se ve svém těle cítit  dobře. Témata jako je bodyshaming, šikana, tlak na perfektní vzhled a nízké sebevědomí významně negativně ovlivňují zejména mladé lidi ve společnosti, proto je důležité je adresovat a hledat způsoby, jak předcházet jejich negativním dopadům.
 • Diskuze od organizace Nevypusť duši: Diskuze přinesla dětem a mladistvým z našich služeb důležité informace, jak pracovat se stresem, jak a kde si umět říct o pomoc, jak poznat varovné signály a jak postupovat v případě, kdy se člověk ocitne v krizi. Součástí workshopu byly videoukázky, skupinová práce a práce s příklady konkrétních situací.

 • Workshop od Safer Internet Centrum o kyberbezpečnosti: Tento workshop se zaměřil na problematiku online obsahu za hranou. Zvyšoval povědomí o nástrahách internetu, o nevhodném posílání obnažených fotografií a o tom, co je označováno za dětskou pornografii. Řešilo se, jak se bezpečně chovat na internetu a jak případně poznat falešné profily na sociálních sítích.

 • Workshop na téma LGBTQ od Mezipatra: Cílem workshopu bylo předat účastníkům a účastnicím informace o sexuální orientaci, seznámit je s pojmy gender, queer, coming out apod., problematizovat diskriminaci na  základě příslušnosti k LGBTQ. Následovala diskuse o konkrétních stereotypech.

 • Workshop finanční gramotnosti od Finanční zralost: Na těchto workshopech jsme se společně s mladistvými bavili o finančních tématech, rizicích nehospodárného zacházení s penězi, o finančních povinnostech. Tento workshop působil preventivně v oblastech jako je práce načerno, podvody na internetu, finanční půjčky, dluhy apod. Věnovat pozornost finančním tématům ve vztahu k mládeži považujeme za důležité, jelikož v rodinném prostředí komunikace o těchto tématech často chybí.

 • Mezi naší cílovou skupinou jsou velmi oblíbené bojové sporty. Zrealizovali jsme tedy thaiboxové workshopy a workshopy moderní sebeobrany, v rámci kterých si účastníci mohli vyzkoušet bojový sport v bezpečném a férovém prostředí pod dohledem profesionálních lektorů. Workshopy se věnovali diskuzím o strachu, pocitu ohrožení, zdrojům a možnostem řešení bez násilí a zbytečné eskalace. Účastníci se taktéž setkali se svými pozitivním vzorem ze sportovního prostředí.

 • Scootering na Gutovce: Ve sportovním areálu Gutovka pod vedením zkušených lektorů jsme uspořádali scooteringovou soutěž o hodnotné ceny. Šlo o jízdu na mládeží oblíbených freestylových koloběžkách, na kterých se během jízdy provádějí různé triky. Většinou se tak jezdí ve skateparcích a po nejrůznějších překážkách. Smyslem akce bylo nabídnout mládeži smysluplné a aktivní trávení volného času, možnost naučit se nové dovednosti, uvědomit si bezpečnostní rizika sportu a ve férovém prostředí si zasoutěžit o zajímavé ceny. Akce byla také příležitostí strávit odpoledne se svými vrstevníky a navázat nové vztahy. Na přípravě a realizaci akce se podíleli někteří účastníci, čímž se učili nové kompetence.
 • Graffiti jam: Na tomto workshopu mladí lidé získali informace o graffiti z pohledu legislativy, především  o trestní odpovědnosti v případě jejich vytvoření na nelegální ploše. V návaznosti na to si účastníci a účastnice mohli vyzkoušet sprejování na legální zdi pod dohledem profesionálního instruktora.

 • Skejtové odpoledne: Tato letní akce se konala v parku Folimanka, kde mladým lidem byla představena atraktivní alternativa smysluplného trávení volného času. Účastníci  a účastnice si mohli vyzkoušet si základní skejtové triky nebo se zdokonalit v těch již osvojených pod vedením zkušených lektorů s profesionálním vybavením. Ke konci odpoledne se soutěžilo o hodnotné sportovní ceny.

 • Narozeniny klubu Beztíže2: K příležitosti 8. narozenin Klubu Beztíže2 jsme uspořádali oslavy, kde měli mladí lidé příležitost si vyzkoušet graffiti pod vedením lektora a dozvědět se více o legálním sprejování, v rámci workshopu streetdance se účastníci mohli rozvíjet v oblasti svých pohybových dovedností. Make-up workshop účastníky a účastnice aktivizoval a ukázal jim, jak zdravě pečovat o svou pleť. Účastníci z řad mládeže se dostali do kontaktu s veřejností z různých socioekonomických vrstev.

Zábavně-motivační akce

 • 22. Narozeniny Beztíže v DDM Ulita
 • Podzimní akce Vrshowice Zatápí na náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích
 • Letní párty na Vinohradské vodárně

Kromě různorodých aktivit jsme uspořádali tři zábavně-motivační akce, lidem z naší cílové skupiny umožňujeme vystoupit na veřejnosti s dovednostmi, které se naučili v našich workshopech či jinde. Na akcích vystupují interpreti, kteří jsou pro naši cílovou skupinu atraktivními a motivujícími vzory (role model, credible messenger). Zároveň vystupující pečlivě vybíráme, aby se jednalo o preventivně zaměřené programy. Např. vystupující rapuje o škodlivosti drog s dopadem na budoucí život lidí z naší cílové skupiny, budou-li je užívat. Nebo vypráví zažité „příběhy z ulice“, které jsou značně emotivní, a díky tomu působí preventivně proti zakoušení ilegálních činností či jiných nebezpečných aktivit. 

Součástí těchto akcí jsou i různorodé volnočasové aktivity a workshopy, kde se účastníci a účastnice mohou zábavnou formou inspirovat, jak smysluplně trávit svůj volný čas a vyhnout se tak rizikovému  chování. Mládež se na akcích dostává do nového prostředí, kde může navazovat nová přátelství a naučit se něco  nového. Díky těmto akcím má veřejnost příležitost dozvědět se více o službách Beztíže a dopadech sociální práce.

Preventivní akce za rok 2023
Přesunout se na začátek